Archiv pro rubriku: Praha 10 – Majetková

Kino Vzlet

Trocha historie:

Sokolské kino Vzlet vyrostlo na pozemku bývalých městských sadů v letech 1920-21 ve stylu Art Deco. Asi tenkrát prosperovalo, neboť svým ziskem částečně uhradilo stavbu nové sokolovny. Jako kino fungovalo do poloviny 70. let. Pak zde byly sklady Filmového archívu. Po r. 1989 se stalo majetkem hl. města Prahy.

Nedávná minulost:

Objekt bývalého kina získala zdarma Městská část Praha 10 od MHMP v r. 2002 ,ještě za starosty Výruta. Pak se dlouho vymýšlelo, co s ním, a objekt dále chátral.Teprve koncem roku 2006 byl dán do nájmu firmě KLANG, s.r.o., která v letech 2007-9 provedla na své náklady náročnou rekonstrukci.
Rekonstrukci se však bohužel nepodařilo dotáhnout ke kolaudaci a tak MČ podepsala s firmou KLANG, s.r.o. v prosinci 2012 dohodu o narovnání a vyplatila ji 31 765 282 Kč.

Současný stav:

Kino Vzlet je prázdné a termín kolaudace nelze konkretizovat. Objekt spravuje Praha 10 – Majetková, a.s.

Budoucnost:

Nejistá. V rozpočtu na rok 2013 bylo sice vyčleněno 5 mil. Kč, ale použity nebyly. V letošním rozpočtu je vyčleněno dokonce 10 mil. Kč. Ze zpracované projektové dokumentace je však zřejmé, že splnění všech požadavků pro kolaudaci nebude jednoduché.

Upraveno 16.5.2014

Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10

Důvod hlavní: především nám tento dokument poskytuje jedinečný vhled do skutečného stavu hospodaření Prahy 10. A co nám konkrétně říká? O tom je následujících deset bodů.

1) Závěrečný účet není jen účetním dokumentem, je to zpráva o činnosti MČ za uplynulý rok. Pokud vnímáme schválený rozpočet jako plán činnosti, pak nám závěrečný účet poskytuje informace o tom, jak byl tento plán naplněn. V závěrečném účtu totiž není uvedeno jen to, co se podařilo, ale je také vidět, co se nepodařilo nebo nestihlo. Pokračování textu Deset důvodů, proč se podívat na závěrečný účet MČ Praha 10

Praha 10 Majetková, a.s. vyvolává více otázek než jen ty, kdo je jejím ředitelem a jak se na tuto pozici dostal

(Více k tématu nového šéfa vysoce aktuální článek o škraloupu Tomáše Vacka na České pozici.)

  • Proč Městská část založila koncem roku 2004 akciovou společnost?
  • Proč o tři roky později vzniko dalších sedm akciovek, z nichž dvě zanikly v roce 2011?
  • Jaký byl původní záměr, který, jak vyplývá z účetních údajů prezentovaných níže, nevyšel?
  • A jaký je dnešní plán? Co všechno chce MČ na Praha 10 Majetková a.s. ještě převést a jaké pro to má důvody?
Životopis desítkových akciovek

MČ Praha 10 je od konce roku 2004  zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která má nyní 5 dceřinných společností (jedná se o tzv. holding).  Základní kapitál společnosti činí 170 mil. Kč, které vložila MČ.
Na holding se vztahuje zákon o veřejných zakázkách, každá dispozice s majetkem podléhá souhlasu Rady MČ a každé snížení či navýšení základního kapitálu podléhá souhlasu Zastupitelstva MČ. Holding zajišťuje činnosti pro uspokojování potřeb občanů a rozvoj městské části ve veřejném zájmu, což omezuje možnost dosahování zisku a jeho výše – do konce roku 2012 tak vytvořil holding ztrátu přes 26 mil. Kč.
Z celkem šesti firem však většina nevyvíjí žádnou činnost, resp. nemá žádné tržby z vlastní činnosti a jejími jedinými výnosy jsou úroky z prostředků do nich vložených městskou částí. Na druhou stranu je však třeba hradit výdaje související s vedením účetnictví, auditem a HLAVNĚ odměny členům orgánů společnosti (odměny členům orgánů všech společností v letech 2007-2011 činily celkem 3,4 mil. Kč).

Nicnedělající společnosti Služby, Stravování, Zdraví a dnes již zaniklá Teplárenská nás již stály přes 700 tisíc Kč. Údaje za rok 2011 (poslední kompletně dostupné) jsou v tabulce:

Kompletní výsledovky jsou k dispozici zde.

Jedinou společností, která vykonává nějakou činnost, je Praha 10 – Rekreace, která vlastní Horský hotel v Jánských Lázních, kde se konají školy v přírodě a další pobyty financované z rozpočtu MČ (viz náš článek o rozdělování 17 milionů). Praha 10 – Rekreace však přitom Horský hotel sama neprovozuje!
Od roku 2012 lze sledovat převádění nejrůznějších agend na další akciovku, Praha 10 – Majetková. Jakým způsobem? Vše je zadáváno přímo, bez otevřeného výběrového řízení (zůstává to přeci doma).

Jaké činnosti jsou převáděny na Prahu 10 – Majetkovou, a.s.:

– zastupování MČ ve společenstvích vlastníků jednotek v privatizovaných domech

– správa areálu Gutovka

– správa penzionu Malešice

– správa kina Vzlet

– správa ubytovny Brigátdníků

– správa reklamních ploch, promopanelů, reklamních laviček

– správa farmářských tržišť

– správa parkoviště u Bohemky

– zajištění festivalu „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“.

Publikováno, 12. 11. 2013

KAŽDÉ DÍTĚ BY MOHLO DOSTAT 3,4 TISÍCE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. JAK SE DĚLÍ 17 MILIONŮ?

S novým školním rokem přinášíme text o školách v přírodě. Opírá se o data dostupná na webových stránkách MČ a upozorňuje na nerovnoměrné zapojení jednotlivých škol.

Pokud máte školou povinné děti, tak Vám určitě udělala radost informace, že škola v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních stojí jen 1200 Kč za týden a nikoliv skoro třikrát tolik jako kdekoliv jinde. Je tomu tak díky štědré podpoře městské části, která pobyt ve svém zařízení (vlastníkem je zřízená akciovka Praha 10 Rekreace) dotuje. Cena, kterou si hotel za plnou penzi účtuje, je 450 Kč/osoba a den (tj. 3150 Kč za týden**), což je cena obvyklá.

Hotel má sice kapacitu přes sto lůžek, ale na každého školáka se přeci jen nedostane. Na školu v přírodě totiž nejde jet o prázdninách a těch, jak všichni víme, mají děti docela dost. V posledních dvou školních letech byl tak Horský hotel na školy v přírode a lyžařské výcvyky využit 37 týdnů v roce.

Porovnání jednotlivých škol provedené na základě několika zjednodušujících předpokladů* ukazuje velké rozdíly mezi jednotlivými školami (Proč tomu tak je? Např. ZŠ Eden Vladivostocká uspokojí cca 41 % svých žáků, zatímco ZŠ Jakutská, V Rybníčkách či Olešská takřka všechny. ) a pokles podílu dětí, které se na dotovanou školu v přírodě dostaly (dětí ve školách rychle přibývá a kapacita Horského hotelu je daná).

Je velká škoda, že když se projekt před pěti lety rozjížděl, nepodařilo se navrhnout jej tak, aby byl pro všechny děti. Při celkové výši dotace škol v přírodě ve výši 17 mil. Kč v roce 2013 a pěti tisících dětech by totiž bylo možné podpořit každého školáka částkou 3,4 tisíce korun ročně.

* Vycházíme z rozpisů škol v přírodě dostupných na webových stránkách MČ od září 2011. Pro každý týden, který měla škola k dispozici předpokládáme účast 100 dětí na ŠvP. Nebereme v úvahu skutečnost, že některé pobyty nejsou od soboty do soboty a nerozlišujeme, zda se jednalo o ŠvP nebo lyžařský výcvik (proto lze v tabulce najít i více než 100% účast). Počet dětí účatních se ŠvP je tedy stonásobkem počtu přidělených týdnů. Počet dětí v jednotlivých školách vychází z údajů uvedených na webových stránkách MČ.Počet týdnů pobytu v horském hotelu od září 2011 do prosince 2013 je podíl všech dětí na ŠvP v daném období dělený početem žáků školy v dané škole.

Rozpis škol v přírodě od září 2011 je k dispozici zde.

** Uvedeny jsou ceny bez DPH. S DPH se tedy jedná o 518 Kč/ den tj. 3626 Kč/týden.

Publikováno 2.10.2013