svjsecska

Může jedna exekuce ohrozit prodej pozemku pod vaším bytovým domem?

Je jeden z členů Společenství vlastníků jednotek ve vašem bytovém domě v exekuci a čekáte na prodej pozemků od Městské části? Hrozí vám, že prodej bude kvůli jedné exekuci ohrožen. To je přesně případ, který zastupitelstvo řešilo na jednání minulý čtvrtek.

svjsecska2

MČ Praha 10 prodala bytové domy v Sečské ulici č. p. 1877, 1878 a 1879 v rámci privatizace v roce 1996. Současně s kupní smlouvou byla uzavřena smlouva o nájmu pozemků souvisejících se zprivatizovanými budovami. O možnosti odkoupení pozemků informovala MČ vlastníky bytů poprvé v roce 20061 a od té doby se vlečou jednání o prodeji. Ani minulý čtvrtek nepřinesl Společenství Sečská řešení jejich složité situace.

Už v roce 2014 Rada MČ usnesením č. 675 s prodejem pozemků nesouhlasila a stejně tak Zastupitelstvo2 pozemků neschválilo. Komise majetková a nebytových prostor to vyřešila tak, že nepřijala k prodeji žádné stanovisko. K novému projednání přistoupila Praha 10 z důvodu nové argumentace Společenství svědčící ve prospěch prodeje. Rada návrh na prodej celku v prosinci minulého roku opět neodsouhlasila. Co je tedy ten hlavní důvod?

Zdá se, že jedním z hlavních problémů je neshoda právních názorů advokátní kanceláře, která zastupuje Společenství Sečská a advokátní kanceláře zastupující Městkou část Praha 10. Obě vyjádření jsou dostupná ve zveřejněných materiálech. Někteří zastupitelé vyjádřili obavy, že by Městské části prodejem mohla vzniknout škoda, například pokud by exekutor zablokoval účet, na který by byly uhrazeny finance za prodej. Dle vyjádření právníků Společenství Sečská, které také konzultovali s Exekutorskou komorou České republiky, je taková obava naprosto neopodstatněná. Ostatní členové Společenství se rozhodli za neplatiče v exekuci požadovanou částku uhradit a „…v ČR neexistuje žádný platný právní předpis, na základě kterého by nebylo umožněno občanu, proti němuž byla nařízena exekuce, nabývat majetek, který za něj někdo zaplatí. Naopak je v zájmu exekutora takto nově nabytý majetek zpeněžit a umořit dluhy věřitelů.“3 Na druhou stranu, advokátní kancelář Felix tento výklad vyvrací z důvodu toho, že „…nelze přisvědčit námitce…, že způsobilost k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku je třeba posuzovat u SVJ a nikoliv u jednotlivých vlastníků jednotek.“4 A na základě tohoto argumentu potom kancelář Felix vydala negativní stanovisko k prodeji vlastníkům jednotek v případě, že na některou z jednotek je uvalena exekuce.

Nelze se tedy divit některým zastupitelům, že měli obavy prodej odsouhlasit, i když by rádi Společenství Sečská vyšli vstříc. Prodej podpořila například Koalice Vlasta a také od dalších zastupitelů má Společenství slíbenou podporu, pokud bude dostatečně prokázáno, že prodej Prahu 10 v žádném případě nepoškodí. A jsme opět u jádra problému. Jak je možné, že Mgr. David Ekstein MBA a majetkoprávní odbor nebyli schopni zajistit jednoznačné právní stanovisko ohledně prodeje, které by jasně potvrdilo, či vyvrátilo, argumenty advokátní kanceláře Společenství svědčící pro prodej? Jak si máme vysvětlit skutečnost, že SVJ neobdrželo na své poslední písemné dotazy dosud odpověď5, nedočkalo se zákonného důvodu neschválení a ocitlo se tak opět ve slepé uličce?

Městská část se v případě prodeje pozemků řídí schválenými Zásadami. Zásady v článku 5.1.2 stanoví, že „…celek pozemků bude  prodáván najednou, nelze jej pro účely prodeje  dělit na  další části či prodávat postupně. Postupný prodej je možný pouze ve výjimečných případech…“. Tedy také tento postup navržený některými zastupiteli, kdy by byl z prodeje vlastník v exekuci vynechán, není dle Zásad Prahy 10 až na výjimky možný. Také obava z toho, že část pozemku, která by připadla nájemníkovi, který je momentálně v exekuci, nebude zaplacena, je dle samotných Zásad Prahy 10 lichá. V článcích 5.6.1 a 5.6.2. a 5.6.4 se uvádí, že „…Kupující je povinen uhradit kupní cenu za celek v plném rozsahu před podpisem kupní smlouvy… Byla-li zprivatizovaná budova rozdělena na bytové jednotky, je možná  pouze úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy… Pokud  byla  zprivatizovaná  budova již rozdělena na jednotky, bude úhrada kupní ceny vždy provedena najednou za celou zprivatizovanou budovu…“. Je tedy trochu nepochopitelné, proč se zastupitelstvo opět zabývalo těmito tématy. Celá diskuze byla o to více deprimující, protože působila ze strany právního odboru úřadu nepřipraveně. Znovu se otevíraly otázky, které již obě právní kanceláře řešily a znovu se diskutovaly návrhy, které byly z různých důvodů odmítnuty. Možná také proto dopadlo hlasování tak, jak dopadlo. Ani jeden návrh nebyl přijat.

Během čtvrtečního projednávání vystoupil předseda Společenství Sečská pan Štefan Kačur a krátce shrnul situaci, do které se 78 členů Společenství dostalo, a zároveň poprosil zastupitele napříč politickými stranami, aby hlasovali pro schválení prodeje, ke kterému je vyzval už předtím také emailem: „…každého zastupitele jednotlivě žádáme o souhlas s prodejem pozemku pod naším domem, pokud Vám není znám zákonný důvod pro jeho neschválení. Pokud takový právní předpis existuje, prosíme o jeho sdělení“. Doufejme, že příště už budou mít zastupitelé jednoznačné argumenty ze strany úřadu MČ Prahy 10 k dispozici a prodej budou moci schválit.

Z pohledu obyvatel Prahy 10, kteří jsou v podobné situaci jako SVJ Sečská se může jednat o problematický precedens. Jak je patrné z vyjádření AK Felix v materiálu k bodu 13.4 programu, kancelář zpracovávala podobný posudek v případě SVJ Krupská a Družstva Nad Vodovodem. Určitě bychom si jako občané zasloužili jednoznačný výklad a jednoznačný postoj Městské části k těmto prodejům.

Veronika Žolčáková

foto: cuzk.cz a google.com (Street View)

1 Informace od SVJ Sečská

2 usnesením č. 27/40/2014 prodej

3 Dopis zaslaný emailem zastupitelům 11. 1. 2016

4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k.ú. Strašnice, str. 19

5 31. 5. 2015 dopis adresovaný Oddělení činností vlastníka a prodeje nemovitého majetku dle informací Společenství Sečská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>