Pořídí si Praha 10 další předražený outsourcing ICT nebo vytvoří interní IT oddělení? Ani jedno!

Říjnové Zastupitelstvo Městské části Praha 10 mělo na programu pouze jeden hlavní bod jednání a to výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10. Klíčové momenty ve svém článku shrnul již Ivan Mikoláš (Když se nechce, nic nejde aneb Jak utratit statisíce a mít další problémy), a tak tedy jen stručně: Z navrhovaných tří variant řešení, které mělo Zastupitelstvo posoudit na základě materiálů společnosti Relsie a vybrat to nejvhodnější řešení, nebyla schválena ani jedna, a tak ani nemohlo být vypsáno nové výběrové řízení na poskytovatele ICT služeb nebo zahájena příprava na převzetí ICT samotnou městkou částí. Zkrátka ocitli jsme se ve slepé uličce. Jediné, co je zatím jisté, je, že bude třeba najít řešení. Podruhé prodloužit nevýhodnou smlouvu se současným poskytovatelem, společností O2 Czech Republic a.s., možná nebude chtít ani tato firma.

Varianty zajištění IT služeb podle RELSIE, spol. s.r.o.

 Společnost Relsie, která vyhrála výběrové řízení na dodání analýzy potřeb týkající se optimálního řešení ICT problematiky pro Městkou část, měla dodat Praze 10 rozhodovací podklady, které budou obsahovat stručné shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých variant řešení ICT ve vzájemném srovnání a základní propočet nákladů a jejich srovnání. A dopadlo to podobně jako dodávka první fáze dokumentace, o které si můžete přečíst více zde.

Pro přehlednost uvádíme varianty navržené v materiálu společnosti Relsie:

  • Varianta 1 – Outsourcing v širší míře než aktuální (bez tiskových služeb a Call Centra)
  • Varianta 2 – Outsourcing ve stejné míře jako aktuální (bez tiskových služeb a Call Centra) + části vlastními silami
  • Varianta 3 – Interní provoz (bez tiskových služeb a Call Centra)

Dodaný materiál bohužel neposkytuje dostatečné podklady pro zastupitele k tomu, aby vybrali nejvhodnější variantu, a to zejména z následujících důvodů:

  • procesních (první fáze dokumentace nebyla konzultována, nabízená pomoc IT expertů nebyla využita a jejich připomínky nebyly buď vůbec, nebo dostatečně, zapracovány, údaje nejsou často podložené, chybí zdroje informací)
  • finančních (navržený tým je naddimenzovaný a s tím i jeho platy, a to hlavně ve srovnání s jinými MČ, dále jsou často uváděny ceny platné cca před 5 lety, od té doby se ICT trh změnil a ceny jsou na zcela jiných úrovních)
  • IT/odborných (samotná navrhovaná řešení nejsou dostatečně podložena, není jasné, proč jsou uvedené varianty nakombinovány tak, jak jsou, chybí popis parametrů jednotlivých balíčků, ze kterých jsou varianty poskládány)

Materiál sice představuje tři varianty, nejsou ale prezentovány srovnatelným způsobem a nemohou sloužit jako rozhodovací podklad pro stanovení, v jaké míře, a které služby zajišťovat interně, a které outsourcovat. Ostatně skutečnost, že zastupitelé nakonec ani jednu variantu nevybrali, hovoří sama za sebe.

Ještě před schválením a proplacením této druhé fáze dodávaného materiálu se společnost Relsie sešla s IT experty napříč politickými stranami za Prahu 10; osobně jsem se takové schůzky účastnila. I přes podnětná jednání byl výsledek opět skoro nulový. Přestože se různí IT experti z různých stran politického spektra shodli na nutných změnách materiálu a doplnění informací, společnost Relsie udělala jen pár kosmetických změn, a materiál pro jednání zastupitelstva odevzdala prakticky v nezměněné podobě. Také nadsazené cenové kalkulace byly upraveny pouze minimálně.

O co konkrétně IT expertům v jejich připomínkách šlo?

1) První poznámka se týkala rozšíření popisu variant o popis pozice interního koordinátora, který bude poskytování ICT služeb řídit ze strany MČ Praha 10, a to pro všechny tři varianty.

– Jedná se o zásadní připomínku, protože role koordinátora je naprosto klíčová při řízení poskytování ICT a to jak pro variantu, kdy by byly ICT služby outsourcovány, tak i pro variantu interního zajištění. Ostatně v současné době, kdy služby poskytuje společnost O2 Czech Republic, takovýto silný koordinátor na straně MČ chybí. Tato připomínka nebyla do materiálu zapracována.

2) IT experti požadovali zapracovat balíčkování služeb, které umožní oddělit popis pro náročný hardware (servery, sítě), pro jednotlivá pracoviště (PC, tiskárny atd.) a také pro aplikační služby (instalace nového specializovaného softwaru apod.)

– Balíčky v jednotlivých variantách byly natolik obecné, že nedovolovaly rozlišení na této úrovni, a to vedlo k určitému zkreslení. Firma Relsie vyjmula z balíčků v revidované zprávě pouze koncové stanice a dala je jako balíček zvlášť, jinak k žádným úpravám nedošlo. Navíc popis balíčků služeb uvádí věci, které jsou zadavateli již známé (např. ze zprávy O2 či Padcom), neuvádí ale žádné konkrétní parametry.

3) Třetí požadavek se týkal odhadů finanční náročnosti jednotlivých variant. IT experti žádali, aby odhady ceny obnovy aktiv, varianty plného outsourcingu a odhady mezd jednotlivých IT pozic nebyly nadhodnoceny (některé z odhadů se zakládaly na cenách platných cca před pěti lety)

– Kalkulace zůstaly stejné a ceny za IT pracovníky také. Celková částka a počet plných úvazků se nezměnily, pouze bylo doplněno, jak k této částce společnost Relsie dospěla. V kalkulacích na jednotlivé položky byly provedeny jen drobné úpravy.

4) Poslední a nejdůležitější připomínka cílila na jasné a přehledné formulování navrhovaných variant, jejich finančního ohodnocení, technických silných a slabých stránek a odborného doporučení zhotovitele tak, aby materiál představoval dostatečný podklad pro rozhodování.

– Formulace variant byla sice částečně upravena, ale opět zde nedošlo k žádným podstatným změnám a v důsledku toho hlasování zastupitelstva skončilo patem.

Další termín jednání Zastupitelstva, kde se má IT opět řešit, byl původně plánován na 7. prosince: uvidíme, zda se bude konat a co přinese.

Veronika Žolčáková, členka expertní IT skupiny koalice Vlasta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>