Vršovický zámeček

Vršovický zámeček sloužil v minulosti jako sídlo úřadu, byla zde obřadní síň. Dlouho se uvažovalo o jeho rekonstrukci. Za tímto účelem vzniklo i sdružení Vršovický zámeček. 22. 6. 2006 (tedy v obvykle hektickém předvolebním období) byla uzavřena koncesní smlouva o rekonstrukci objektu na hotel s tímto sdružením Vršovický zámeček. Ze smlouvy pro Prahu 10 vyplývá povinná spoluúčast na rekonstrukci do max. výše 199 mil. Kč z plánované celkové výše 322 mil., případné další výdaje se zavazuje hradit soukromý investor, který za to získává nájemní smlouvu na 30 let za 100.000 Kč měsíčně. Za sdružením stojí tři společnosti s ručením omezeným, spojené osobou Vlastimila Riedla. Koncesi pak schvaluje ZMČ na svém posledním předvolebním zasedání.

Ovšem další dva roky se nic neděje. S projektem, zejména pak s jeho podzemní přístavbou, kdy by ve svahu vyrostlo něco jako prosklená nákupní pasáž s fitcentrem a podobnými službami, propojená s objektem hotelu jako jeho nové podzemní podlaží, mají problém památkáři. V létě pak dochází ke změně koncesionáře, kdy se dosavadní sdružení transformuje na a.s.Vršovický zámeček, jež má akcie na doručitele (v souvislosti s ní se mluví o Hrdličkovi). Na staveništi se začínají dít první akce – dochází k technickému zabezpečení objektu, aby se úplně nesesul k zemi.

V průběhu roku 2009 je dodávána definitivní projektová dokumentace, díky níž je zadán znalecký posudek na výši ceny stavby. Tato je oceněna na 386 mil., tedy nárůst o 60 mil. oproti roku 2006. V té době ovšem podle platné koncesní smlouvy toto riziko zvýšení ceny stále ještě nese koncesionář, nikoliv MČ Praha 10. Tyto náklady odsouhlasilo i ZMČ. Blíží se další volby a radnice tak opět zařazuje vyšší rychlost. Vzhledem k postupující finanční krizi žádá radnice koncesionáře, aby doložil dostatečné finanční prostředky na realizaci stavby. Nečekajíc však na jejich prokázání, ukládá Rada MČ 27.1. koncesionáři vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stává konsorcium Syner – OHL ŽS, se kterým je uzavřena smlouva o dílo ve výši necelých 330 mil. Kč. V návaznosti na neprokázání požadovaných finančních garancí následně MČ odstupuje od koncesní smlouvy a RMČ schvaluje dohodu o narovnání mezi MČ a koncesionářem, kdy Vršovický zámeček, a.s. inkasuje za odvedenou práci na „rekonstrukci“ zámečku 9,5 mil. Kč.

Co je s tím spojeno? Na MČ přešla finanční odpovědnost za celou stavbu včetně případných víceprací, tedy ne jen už do maximální výše 199 mil. Kč, jak vyplývalo z koncesní smlouvy. A a.s. Vršovický zámeček ještě stihla na poslední chvíli uspořádat výběrové řízení s dodavatelem, kterého bude muset akceptovat i případné nové vedení radnice, neboť jeho výsledek byl Zastupitelstvem MČ 8. června odsouhlasen, společně se změnou záměru rekonstrukce, kdy výsledkem má být Domov spokojeného stáří (je i dodavatelem domu pro seniory v Sámově ulici). Hlasování proběhlo již s novým zastupitelstvem. Odhlasoval se však jen souhlas s realizací záměru. Stavba probíhala tak jako mnoho jiných a různé vícepráce náklady neustále zvyšovaly. Z původní rekonstrukce vznikla prakticky nová stavba, z té původní zbyly jen obvodové zdi.

Finance: Náklady na rekonstrukci postupně rostly, cena za jedno lůžko tak ve finále činila přes 6 milionů korun, což je vysoko nad celostátním průměrem. Dnes lze těžko stanovit, nakolik byly práce prováděny ekonomicky, výsledná cena ale vypovídá o tom, že neprobíhaly standardním způsobem.

Ivana Mádrová, Útulné Strašnice, z.s.
Publikováno 19.9.2014

Vršovický zámeček pomalu začíná sloužit účelům, pro které ho MČ nechala zrekonstruovat: obřadní síň a domov spokojeného stáří.
Účet za rekonstrukci asi není ještě konečný, ale půl miliardy je na dohled!

Výdaje uskutečněné v letech 2006-2012 činily 199 mil. Kč (viz infožádost)

Výdaje uhrazené v roce 2013 pak 268 mil. Kč (viz Závěrečný účet na rok 2013)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci nakoupilo inventář za 9 mil. Kč (viz profil zadavatele)

V rozpočtu na rok 2014 je ještě 5 mil. Kč

Celkem tedy 199+268+9+5=481 mil. Kč

Zámeček nabízí lůžka pro 75 seniorů. Cena za jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením pro dva pokoje tedy vychází 6,2 mil. Kč. Pokud uvážíme, že v zámečku nejsou jen pokoje a řekneme, že na pokoje šla polovina peněz, vychází nám pořád cena lůžka zhruba stejná jako cena nového dvoupokojového bytu.

Publikováno 16.5.2014


Stručně k vývoji kauzy

Podle informací na stránkách Syneru by měla „rekonstrukce“ trvat do prosince 2012. O ceně dodatečných stavebních prací informuje web vsechnyzakazky.cz

Nejnověji (23.10.2012) o Rangherce / Zámečku velkou reportáž udělalo Radio Prague, je však v angličtině.

Vývoj do r. 2009 shrnul blog J. Hejny s názvem V zámečku straší, doprovází ho řada fotografií.

Vývoj do r. 2011 je shrnut na webu Desítky pro domácí, vyjímáme:

2009
Definitivní projektová dokumentace, znalecký posudek na výši ceny stavby: 386 mil., tedy nárůst o 60 mil. oproti roku 2006 (riziko zvýšení ceny stále ještě nese koncesionář, nikoliv MČ Praha 10).
27. 1. 2010

Rada MČ ukládá koncesionáři vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které Vršovický zámeček vyhlašuje 12. 2. Vítězem se stává konsorcium Syner – OHL ŽS, se kterým je 28. 5. uzavřena smlouva o dílo ve výši necelých 330 mil. Kč. V návaznosti na neprokázání požadovaných finančních garancí následně MČ odstupuje od koncesní smlouvy a RMČ 14. 7. schvaluje dohodu o narovnání mezi MČ a koncesionářem, kdy Vršovický zámeček, a.s. inkasuje za odvedenou práci na „rekonstrukci“ zámečku 9,5 mil. Kč.

8. 6. 2010
Na MČ přešla finanční odpovědnost za celou stavbu včetně případných víceprací, tedy ne jen už do maximální výše 199 mil. Kč, jak vyplývalo z koncesní smlouvy. A.s. Vršovický zámeček stihla na poslední chvíli uspořádat výběrové řízení s dodavatelem: výsledek byl Zastupitelstvem MČ 8. června 2010 odsouhlasen, společně se změnou záměru rekonstrukce, kdy výsledkem má být Domov spokojeného stáří (srov. stavbu v Sámově ulici, též Syner).
25.2.2013 zaostřeno dostalo následující otázky a poskytlo na ně odpovědi:
1. Co bylo impulsem k tomu, abyste se o stavbu začali zajímat?

„Impulsem pro článek byl především šok ze zbylé čelní stěny stavby, která sice patří do památkové zóny, ale vypadala jako vybombardovaná. Pokuta od památkářů činila pouhých čtyřicet tisíc korun.“

2. O co se snažíte?
„Chceme, aby se na Praze 10 líp žilo. Máme sen o městě, kde budou všichni, kdo chtějí, mít možnost se zapojit. Přejeme si, aby do zásadních rozhodnutí byli zapojováni občané a měli potřebné informace.“
3. Sledujete projekt i nadále?
„Sledujeme především další náklady na stavbu, v r. 2013 bude rekonstrukce a vybavení Staré Vrš. Radnice (Zámečku) stát celkem 275 milionů korun:
  • 230 mil. Kč: rekonstrukce objektu Vršovického zámečku na Domov pokojného stáří. Předpokládané dokončení je v roce 2013
  • 45 mil. Kč: vnitřní zařízení objektu, a to jak pevně zabudovaného do interiéru, tak volného, např. výtahy, osvětlení, gastro vybavení, nábytek, zdravotní lůžka(Pozn. – V rozpočtu se tento výdaj skrývá v oblasti veřejná správa!)
  • 46 milionů bez DPH už přitom Zámeček stál v r. 2012 a přes 7 milionů v r. 2011. Celkové náklady přes 330 milionů by u 75 lůžek pro seniory znamenaly 4,5 milionu na jedno.“
4. Myslíte si, že bude stavba dobře využita?

„Za problém považujeme především to, že rozhodnutí o tak obrovské investici v hodnotě pětiny ročního rozpočtu městské části nepředcházela žádná důkladná analýza. Neví se s jistotou, že zásadním problémem naší městské části jsou chybějící seniorská zařízení a stejně tak se neví, jaké funkce by se pro oblast Zámečku hodily nejlépe. Nemluvě o tom, že do projektu nebyla vůbec zapojena veřejnost, a to ani z nejbližšího okolí. Pro dobré budoucí využití jsou tyto kroky ale naprosto klíčové.“

13. 3. 2013 byla zodpovězena infožádost po dosavadní celkové ceně rekonstrukce Zámečku

Odkaz naleznete zde.
Pokud dobře počítáme, prozatím bylo do konce r. 2012 proinvestováno 200 milionů.

ad Rekonstrukce Zámečeku – Uvedené stovky milionů je ještě třeba navýšit o neznámou částku za studie a projekty a to minimálně od r. 2002, kdy se vyhlásila soutěž na dodavatele stavebních prací a začalo se s vyklízením objektu. Tenkrát se plánoval Zámeček jako součást radnice. Byla by zde oddací síň, společenský sál pro konání zastupitelstva, prostory pro zastupitelské kluby, kavárna, restaurace a případně i kanceláře pro některé odbory radnice MČ.  / zdroj  – Noviny Prahy 10 z r. 2002 /

POKUTA ZA ODSTRANĚNÍ ZDĚNÝCH ŠTÍTKŮ

Na informace se tážou občané na radničním fóru (např. zde), kde je též odpověď na pokutu 40 tisíc Kč, kterou v souvislosti se Zámečkem radnice v březnu obdržela. Vyjímáme z ní:

„Pokuta projednávaná v rámci schůze ZMČ Praha 10 dne 4. 5. 2012 byla MČ Praha 10 uložena odborem památkové péče ve věci správního řízení při obnově kulturní památky – nemovitosti č.p. 120, k.ú. Vršovice, Moskevská 21, Praha 10 (Vršovický zámeček).Podle tohoto rozhodnutí č.j. S-MHMP 63902/2012 a č.j. S-MHMP 1217910/2011 ze dne 19.3.2012 se městská část Praha 10 dopustila správního deliktu dle § 35, odstav. 1, písm. e) památkového zákona tím, že v měsíci prosinci 2011 provedla odstranění zděných štítků všech střešních vikýřů a vrchní části zděného centrálního štítu, bez závazného stanoviska MHMP OPP. Za toto jednání byla městské části Praha 10 uložena pokuta ve výši 40.000,- Kč, současně s úhradou 1.000,- Kč za náhradu nákladů řízení.“

Zdůvodnění je k dočtení v daném vlákně, nestojí v něm už ale, proč byl kromě daného vikýře stržen i téměř celý zbytek budovy – až na fasádu.

Následuje několik fotografií z probíhající rekonstrukce, nebo spíše demolice?
(autorka fotografií: Pavla Le Roch)

Fasáda

Levé křídlo

Pravé křídlo

Detail fasády

Detail fasády

Detail fasády

Interiér

Interiér

Podloží

Průhled

Stavba

Stavba

Stavba

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>